نمایش دادن همه 7 نتیجه

پچ کورد فیبر نوری LC-LC سینگل مود بیست متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای LC و LC بیست متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس 3mm

پچ کورد فیبر نوری LC-LC سینگل مود پانزده متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای LC و LC پانزده متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس

پچ کورد فیبر نوری LC-LC سینگل مود پنج متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای LC و LC پنج متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس

پچ کورد فیبر نوری LC-LC سینگل مود ده متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای LC و LC ده متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس

پچ کورد فیبر نوری LC-LC سینگل مود دو متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای LC و LC دو متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس

پچ کورد فیبر نوری LC-LC سینگل مود سه متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای LC و LC سه متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس

پچ کورد فیبر نوری LC-LC سینگل مود یک متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای LC و LC  یک متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس