سینی ثابت تخت برای رک ایستاده عمق 100

 • جنس بدنه فلز
 • رنگ پودری مشکی
 • عمق 100  (قابل نصب در رک ایستاده)
 • کف به صورت مشبک

سینی ثابت تخت برای رک ایستاده عمق 60

 • جنس بدنه فلز
 • رنگ پودری مشکی
 • عمق 60  (قابل نصب در رک ایستاده)
 • کف به صورت مشبک

سینی ثابت تخت برای رک ایستاده عمق 80

 • جنس بدنه فلز
 • رنگ پودری مشکی
 • عمق 80  (قابل نصب در رک ایستاده)
 • کف به صورت مشبک

سینی ثابت تخت برای رک دیواری عمق 33

 • جنس بدنه فلز
 • رنگ پودری مشکی
 • عمق 33  (قابل نصب در رک دیواری)
 • کف به صورت مشبک

سینی ثابت تخت برای رک دیواری عمق 45

 • جنس بدنه فلز
 • رنگ پودری مشکی
 • عمق 45  (قابل نصب در رک ایستاده)
 • کف به صورت مشبک