پیچ و مهره و گژنات بسته 25 تایی

قابل استفاده در تمامی رک ها قابل استفاده در تمامی تجهیزات شبکه

پیچ و مهره و گژنات بسته 50 تایی

قابل استفاده در تمامی رک ها قابل استفاده در تمامی تجهیزات شبکه