بلانک پنل چهار یونیت

تعداد یونیت : 4U جنس بدنه : فلز مناسب جهت پوشش فضای خالی رک

بلانک پنل دو یونیت

تعداد یونیت : 2U جنس بدنه : فلز مناسب جهت پوشش فضای خالی رک

بلانک پنل سه یونیت

تعداد یونیت : 3U جنس بدنه : فلز مناسب جهت پوشش فضای خالی رک

بلانک پنل یک یونیت

تعداد یونیت : 1U جنس بدنه : فلز مناسب جهت پوشش فضای خالی رک