پچ کورد cat6 sftp بیست متری لگراند

پچکورد مسی 20m برند : لگراند دسته بندی : cat6 نوع کابل : sftp رنگ : آبی

پچ کورد cat6 sftp بیست متری نگزنس

250,000 تومان
پچکورد مسی 20m برند : نگزنس دسته بندی : cat6 نوع کابل : sftp رنگ : نارنجی

پچ کورد cat6 sftp پانزده متری لگراند

پچکورد مسی 15m برند : لگراند دسته بندی : cat6 نوع کابل : sftp رنگ : آبی

پچ کورد cat6 sftp پانزده متری نگزنس

185,000 تومان
پچکورد مسی 15m برند : نگزنس دسته بندی : cat6 نوع کابل : sftp رنگ : نارنجی

پچ کورد cat6 sftp پنج متری لگراند

70,000 تومان
پچکورد مسی 5m برند : لگراند دسته بندی : cat6 نوع کابل : sftp رنگ : آبی

پچ کورد cat6 sftp پنج متری نگزنس

71,000 تومان
پچکورد مسی 5m برند : نگزنس دسته بندی : cat6 نوع کابل : sftp رنگ : نارنجی

پچ کورد cat6 sftp ده متری لگراند

135,000 تومان
پچکورد مسی 10m برند : لگراند دسته بندی : cat6 نوع کابل : sftp رنگ : آبی

پچ کورد cat6 sftp ده متری نگزنس

130,000 تومان
پچکورد مسی 10m برند : نگزنس دسته بندی : cat6 نوع کابل : sftp رنگ : نارنجی

پچ کورد cat6 sftp دو متری لگراند

39,000 تومان
پچکورد مسی 2m برند : لگراند دسته بندی : cat6 نوع کابل : sftp رنگ : آبی

پچ کورد cat6 sftp دو متری نگزنس

38,000 تومان
پچکورد مسی 2m برند : نگزنس دسته بندی : cat6 نوع کابل : sftp رنگ : نارنجی

پچ کورد cat6 sftp سه متری لگراند

49,000 تومان
پچکورد مسی 3m برند : لگراند دسته بندی : cat6 نوع کابل : sftp رنگ : آبی

پچ کورد cat6 sftp سه متری نگزنس

49,000 تومان
پچکورد مسی 3m برند : نگزنس دسته بندی : cat6 نوع کابل : sftp رنگ : نارنجی