نمایش دادن همه 8 نتیجه

پچ کورد cat5 بیست متری

پچکورد مسی 20m دسته بندی : cat5 رنگ : زرد

پچ کورد cat5 پنج متری

پچکورد مسی 5m دسته بندی : cat5 رنگ : زرد

پچ کورد cat5 ده متری

پچکورد مسی 10m دسته بندی : cat5 رنگ : زرد

پچ کورد cat5 دو متری

پچکورد مسی 2m دسته بندی : cat5 رنگ : زرد

پچ کورد cat5 سه متری

پچکورد مسی 3m دسته بندی : cat5 رنگ : زرد

پچ کورد cat5 نیم متری

پچکورد مسی 0.5m دسته بندی : cat5 رنگ : زرد

پچ کورد cat5 یک متری

پچکورد مسی 1m دسته بندی : cat5 رنگ : زرد