کابل شبکه cat7 نگزنس

کابل چهار زوجی تمام مس دارای تست فلوک بصورت حلقه 500 متری ارائه می‌شود دارای تست فلوک lszh