کابل شبکه cat5 نگزنس

کابل چهار زوجی تمام مس دارای تست فلوک lszh