نمایش 1–12 از 163 نتیجه

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود پنج متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din پنج متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود ده متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din ده متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود دو متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din دو متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود سه متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din سه متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود یک متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din یک متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود پانزده متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC پانزده متری 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود پنج متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC پنج متری داپلکس 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود ده متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC ده متری داپلکس 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود دو متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC دو متری 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود سه متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC سه متری داپلکس 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود یک متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC یک متری 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC مالتی مود پانزده متری

پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای ST و ST پانزده متری داپلکس 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm